Algemene voorwaarden

1. Definities


Verkoper: Van Zwol Landbouw, de partij die aardappelen verkoopt.

Koper: De zakelijke partij die aardappelen koopt van de Verkoper, inclusief huis-aan-huisklanten en supermarkten.

Particuliere koper: de koper die aan de deur, op de particuliere routes een zakje aardappels koopt.

Aardappelen: De producten die door de Verkoper worden aangeboden en verkocht.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper voor de verkoop van aardappelen, inclusief eventuele bijbehorende documenten.


2. Bestellingen en Levering


2.1 Bestellingen van aardappelen moeten elektronisch (via mail of Whatsapp) of mondeling bij de verkoper, wanneer hij aan de deur staat, worden geplaatst door de Koper.

2.2 De Verkoper zal zich redelijkerwijs inspannen om de bestellingen van de Koper te accepteren en de aardappelen op de afgesproken datum en locatie te leveren.

2.3 De Koper is verantwoordelijk voor het inspecteren van de geleverde aardappelen bij ontvangst en moet eventuele zichtbare gebreken onmiddellijk melden aan de Verkoper.

2.4 De Koper ontvangt een pakbon met de geleverde goederen. 

2.5. De particuliere koper betaalt direct aan de deur of ontvangt een rekening en betaalt de geleverde aardappels op rekening.


3. Prijzen en Betaling


3.1 De prijzen voor de aardappelen worden vastgesteld in overeenstemming met de afspraken tussen de Verkoper en de Koper.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn. De Verkoper behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen voor te late betalingen.


4. Kwaliteit en Garantie


4.1 De Verkoper staat garant voor de kwaliteit van de geleverde aardappelen en zal zich inspannen om producten van goede kwaliteit te leveren.

4.2 Eventuele klachten over de kwaliteit van de aardappelen moeten binnen een redelijke termijn schriftelijk aan de Verkoper worden gemeld.


5. Annulering en Retourzendingen


5.1 De Koper heeft het recht om een bestelling te annuleren volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de partijen.

5.2 Retourzendingen van aardappelen zijn alleen toegestaan als ze voldoen aan de overeengekomen retourvoorwaarden.


6. Aansprakelijkheid


6.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de verkoop van aardappelen.

6.2 De totale aansprakelijkheid van de Verkoper voor enige vordering met betrekking tot de aardappelen is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de betreffende aardappelen.


7. Toepasselijk recht en geschillen


7.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.


Door aardappelen te kopen van de Verkoper, gaat de Koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Verkoper met kennisgeving aan de Koper.


Deze voorwaarden zijn opgesteld op 1 oktober 2023 en te vinden op de website van Van Zwol Landbouw.